Davet Mektubu

Değerli Katılımcılar;

1989 yılından bu yana düzenlenmekte olan Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumlarının X.’ su Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenecektir. Her geçen yıl teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen Fotogrametri ve Uzaktan Algılama teknikleri yaygın olarak birçok disiplinde kullanılmaktadır. TUFUAB bu gelişmeleri yakından izleyen, uygulayan ve geliştiren bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve bilgi paylaşımını sağlamayı amaç edinmiş ve bu amaç doğrultusunda da Teknik Sempozyumlar düzenlemektedir. Bu amaç doğrultusunda X. Teknik Sempozyumda Fotogrametri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin yanı sıra bu tekniklerle entegre olmuş coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki uygulama ve teknolojik gelişmelere de yer verilecektir.

X.Teknik Sempozyuma, üniversitelerin harita, jeodezi ve fotogrametri, geomatik, ziraat, çevre, maden, jeofizik, jeoloji, orman mühendisliği bölümleri ile şehir planlama, sanat tarihi, mimarlık bölümleri, yanı sıra başta Harita Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatları Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, İlbank A.Ş., MTA Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Alanları ve Limanlar Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve özel sektör temsilcilerinin katılımları beklenmektedir.

Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Teknolojilerine ilgi duyan herkesi bu bilimsel etkinliğe katkı vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı