Sempozyumun Amacı

Tarihçe

Türkiye; Uluslararası Fotogrametri  Birliği (International Society for Photogrammtery-ISP)’nin 1926 yılında Berlin’ de yapılan II nci Kongresine ilk kez o zamanki Harita Genel Komutanı Mehmet Şevki Paşa ile katılmıştır. Daha sonra düzensiz zamanlarda bu toplantılara katılmış ve oy kullanmıştır. ISP’nin tüm faaliyetlerine daha etkin bir şekilde katılma gereği ülkemizde bir ulusal birliğin kurulmasını zorunlu duruma getirmiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla, 1974 yılında Türkiye Ulusal Fotogrametri Birliği kurulmuştur. ISP’ye uzaktan algılama alanın da eklenmesiyle 1980 yılında birliğin ismi International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) olmuştur. Bu tarihten sonra 2 ŞUBAT 1984 gün ve 84/7698 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Türkiye Ulusal Fotogrametri Birliği, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) ismini almış ve bugünkü yönetmeliğine kavuşmuştur.

Her geçen yıl teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen Fotogrametri ve Uzaktan Algılama teknikleri yaygın olarak birçok disiplinde kullanılmaktadır. TUFUAB bu gelişmeleri yakından izleyen, uygulayan ve geliştiren bilim insanlarını bir araya getirmeyi ve bilgi paylaşımını sağlamayı amaç edinmiş ve bu amaç doğrultusunda da 1989 yılından bu yana teknik sempozyumlar düzenlemektedir.

TUFUAB’ın Görevleri

  • Türkiye’deki Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarında araştırma, inceleme ve çalışmaları teşvik etmek. Geliştirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulunmak.
  • Türkiye’nin ISPRS vb. Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerine katılmasını sağlamak ve bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazırlık ve ara çalışmaları yürütmek,
  • Türkiye’nin üye olduğu ve bu yönetmeliğin kapsamına giren diğer Uluslararası kuruluşların faaliyetlerinde, saptanan direktiflere göre görev almak ve Türkiye’yi temsil etmek,
  • Ülkemizde kişisel veya ulusal kuruluşlarla, yabancı kişi veya kuruluşların ortak çalışma ve araştırma tekliflerinden ilgili kişi ve kuruluşlar aracılığı ile haberdar olmak, çalışmaların ulusal çıkarlara uygun olması yönünden gerekli tedbirleri almak ve bu gibi faaliyetler hakkında istenildiğinde yetkili kuruluşlara mütalaa vermek ve sonuçları takip etmek,
  • Türkiye’nin Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Bilgi ve belgelerinin Ulusal güvenlik ve çıkarlarımız yönünden korunma sırtı sağlamak ve resmi makamların başvurusu üzerine mütalaada bulunmak,
  • Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak, dolaylı ve dolaysız Türkiye’yi ilgilendiren kararların Ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamak, bu kararları yaymak ve uygulaması gerekenleri takip etmek,
  • Konularıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap vb. gibi yayınların yapılmasını ve tercüme edilerek basılmasını sağlamak,
  • Bilimsel içerikli periyodik yayınlar yapmak,
  • Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularında uygulamaya dönük bilimsel projeleri desteklemek veya imkânlar sağlayarak teklif etmek,
  • Fotogrametri ve Uzaktan Algılama eğitiminin ve uygulamasının yurt düzeyinde daha geniş şekilde yayılması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, bu amaçla gerektiğinde YÖK ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarla iş birliği yapmaktır.